Aktualności

13 września 2018 08:40 | Aktualności

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Połczynie-Zdroju

 

 1. Podręczniki przeznaczone do wypożyczenia stanowią własność szkoły. Podręczniki przeznaczone są do użytkowania przez okres minimum trzech lat.
 2. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju.
 3. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego - do 20 września.
 4. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
 5. Za zapoznanie rodziców/opiekunów i uczniów z treścią regulaminu odpowiada wychowawca klasy.
 6. Podręczniki wypożyczane są w bibliotece szkolnej nieodpłatnie na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu - trzy dni przed radą klasyfikacyjną. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych – zwrot po egzaminie, poprawkowych, zwracają podręczniki nie późnej niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 7. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 8. Potwierdzeniem wypożyczenia i dokonania zwrotu kompletu podręczników dla uczniów klas 5-8 jest osobisty podpis ucznia w rejestrze wypożyczeń
  i zwrotów.
 9. Podręczniki do klas 1-4 wypożycza i dokonuje zwrotu wychowawca klasy.
 10. 10.Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na personalia użytkownika („Ten podręcznik należy do…”) wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń.
 11. Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.
 12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego, odkupując podręcznik.
 13. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
 14. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju: skreślenie z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, z powodów losowych, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych lub odkupić podręczniki.

Opracowała Madej Wioletta

               

Przeczytano: 85 razy. Wydrukuj|Do góry